Dawka pokarmowa

Dawka pokarmowa - zestaw pasz przeznaczony dla jednego zwierzęcia lub grupy zwierząt na jeden dzień. Możliwe jest określenie dawki pokarmowej w odniesieniu do konkretnej produkcji, np. przyrostu 1 kg masy ciała, albo uzyskania 1 l mleka. Prawidłowo ułożona i podawana dawka pokarmowa powinna odpowiadać normom żywieniowym danego zwierzęcia, uwzględniać aktualne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe uwarunkowane jego wiekiem, stanem fizjologicznym i wysokością produkcji. W żywieniu zwierząt rozróżniamy 6 różnych typów dawek: obliczona, wymieszana, podana, pobrana, strawiona i wykorzystana na potrzeby bytowe oraz produkcyjne.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy