Okres użytkowania zwierząt

Okres użytkowania zwierząt - okres czasu od rozpoczęcia użytkowania osobnika w stadzie do momentu jego wybrakowania lub śmierci. Przyjmuje się, że optymalny okres użytkowania samic w stadzie u poszczególnych gatunków wynosi: krowa 6-7 lat, klacz 12-17 lat, owca 4-5 lat i locha 3-3,5 lat.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy