Strawność paszy

Strawność paszy - zjedzona pasza ulega w wyniku trawienia rozkładowi na związki proste, które następnie ulegają wchłonięciu do organizmu. Część paszy, która zostaje wchłonięta uznaje się za strawioną. Pozostała część paszy zostaje wydalona z organizmu w postaci kału. Strawność jest to więc różnica między ilością składnika pokarmowego pobranego w paszy a ilością składnika pokarmowego wydalonego w kale. Strawność paszy wyrażamy w procentach i określamy za pomocą współczynnika strawności. Występuje strawność paszy pozorna (różnicą miedzy ilością składnika pobranego w paszy i wydalonego w kale), oraz strawność paszy rzeczywista (uwzględnia również zawarte w kale składniki metaboliczne).

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum