Menu

Wspólne działanie

Sytuacja w rolnictwie zmienia się od lat. Zmniejsza się liczba gospodarstw, natomiast zwiększa się ich wielkość, w tym również liczba utrzymywanych zwierząt. Warunki polityczne i ekonomiczne wymagają skutecznych rozwiązań, które stworzą dogodne warunki produkcji dla gospodarstwa na długi czas. Zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów to cele, do których dążymy.

Wspólne działanie

Sytuacja w rolnictwie zmienia się od lat. Zmniejsza się liczba gospodarstw, natomiast zwiększa się ich wielkość, w tym również liczba utrzymywanych zwierząt.

Warunki polityczne i ekonomiczne wymagają skutecznych rozwiązań, które stworzą dogodne warunki produkcji dla gospodarstwa na długi czas.

Zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów to cele, do których dążymy.

Nasze rozwiązanie: współpraca zwycięskiej drużyny!

Nasze rozwiązanie: współpraca zwycięskiej drużyny!

Siedem kroków, aby odnieść sukces w żywieniu zwierząt
Analiza możliwości poprawienia wyników

Na początku współpracy doradca żywieniowy Sano analizuje za pomocą wielokrotnie już sprawdzonej listy pytań (checklista) w jakim położeniu znajduje się gospodarstwo jeżeli chodzi o warunki utrzymania, żywienie i jaka jest aktualnie wydajność w poszczególnych fazach wzrostu i rozwoju. Ażeby dobrze to zrobić doradca żywieniowy Sano musi pójść razem z hodowcą do obory, aby móc później przedstawić program żywienia i włączyć się do opracowania przez lekarza weterynarii indywidualnego dla danego stada programu profilaktycznego.

Ustalenie celów dla gospodarstwa

Efektem rozmowy z hodowcą powinno być ustalenie najważniejszych celów dla gospodarstwa.

Określenie środków do realizacji celów

Na podstawie analizy stanu obecnego i ustalonych do realizacji celów doradca żywieniowy Sano powinien wspólnie z hodowcą
i miejscowym lekarzem weterynarii zaplanować działania, które będą prowadziły do realizacji celów.

Przedstawienie programu Sano żywienia zwierząt

Doradca żywieniowy Sano powinien opracować i przedstawić optymalny dla danego gospodarstwa program żywienia zwierząt.

Zastosowanie optymalnego żywienia

Aby program żywienia się sprawdził, musi zostać wprowadzony w życie. Sposób realizacji przedstawionego i zaakceptowanego
przez hodowcę programu żywienia będzie decydował o sukcesie.

Regularna kontrola rezultatów

Aby być pewnym wyników, trzeba w określonych odstępach regularnie je kontrolować. Jest to ważne zadanie dla doradcy
żywieniowego Sano, gdyż każda dawka powinna być optymalizowana, kontrolowana i korygowana.

Systematyczna poprawa wyników

Jeżeli podczas kontroli będą stwierdzane odstępstwa od założonych celów, to wówczas należy wprowadzić działania korygujące.
Tylko wówczas będzie można w pełni zrealizować założone cele i uzyskać wzrost wydajności zwierząt, a tym samym większą opłacalność produkcji.