Menu

 • Dawka pokarmowa
  Dawka pokarmowa - zestaw pasz przeznaczony dla jednego zwierzęcia lub grupy zwierząt na jeden dzień. Możliwe jest określenie dawki pokarmowej w odniesieniu do konkretnej produkcji, np. przyrostu 1 kg masy ciała, albo uzyskania 1 l mleka. Prawidłowo ułożona i podawana dawka pokarmowa powinna odpowiadać normom żywieniowym danego zwierzęcia, uwzględniać aktualne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe uwarunkowane jego wiekiem, stanem fizjologicznym i wysokością produkcji. W żywieniu zwierząt rozróżniamy 6 różnych typów dawek: obliczona, wymieszana, podana, pobrana, strawiona i wykorzystana na potrzeby bytowe oraz produkcyjne.
  Zobacz także
  Defekacja
  Defekacja, wypróżnienie - czynność fizjologiczna, zachodząca na skutek skurczów mięśni odbytnicy wspomaganych skurczami przepony i mięśni brzucha, przy równoczesnym rozluźnieniu zwieraczy...
  Więcej strzałka
  Dezynfekcja
  Dezynfekcja, odkażenie - postępowanie mające na celu zapobieganie występowaniu lub zniszczeniu zarazków chorobotwórczych i pasożytów, jak i ich form przetrwalnikowych w pomieszczeniach, na...
  Więcej strzałka
  DJP
  DJP (duża jednostka produkcyjna) - żywieniowa sztuka przeliczeniowa inwentarza żywego. Według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg.
  Więcej strzałka
  Dobór genetyczny
  Dobór genetyczny, selekcja genetyczna - pierwszy, wstępny etap pracy hodowlanej polegający na przemyślanym doborze osobników o pożądanym genotypie do kojarzeń (najczęściej...
  Więcej strzałka
  Dobór handlowy
  Dobór hodowlany - etap pracy hodowlanej następujący po selekcji (po doborze genetycznym). Dobór par do rozpłodu na podstawie ich cech indywidualnych....
  Więcej strzałka
  Dobrostan zwierząt
  Dobrostan zwierząt - zapewnienie zwierzętom podstawowych, optymalnych dla danego gatunku, warunków bytowania. Należy zapewnić prawidłowe rozwiązania techniczne pomieszczeń i stanowisk (przestrzeń...
  Więcej strzałka
  Dodatki paszowe
  Dodatki paszowe - substancje stosowane w żywieniu zwierząt jako uzupełnianie podstawowych składników pokarmowych, witamin i związków mineralnych. Dodatki paszowe wpływają na...
  Więcej strzałka
  Dojrzałość fizyczna
  Dojrzałość fizyczna - wiek, w którym ustaje wzrost i rozwój tkanki kostnej (szkieletu) u zwierzęcia. Wynosi on różnie, w zależności od gatunku,...
  Więcej strzałka
  Dojrzałość hodowlana
  Dojrzałość hodowlana, dojrzałość rozpłodowa - stopień rozwoju organizmu zwierzęcia, po osiągnięciu, którego jest możliwe użycie w rozrodzie, bez negatywnych skutków dla...
  Więcej strzałka
  Dojrzałość płciowa
  Dojrzałość płciowa - wiek zwierzęcia, w którym organizm osiąga zdolność do rozmnażania się. U samca występuje spermatogeneza, u samicy oogeneza. Procesy...
  Więcej strzałka
  Dymorfizm płciowy
  Dymorfizm płciowy - fenotypowe, zauważalne zróżnicowanie samca i samicy jednego gatunku dojrzałych płciowo. Dymorfizm płciowy tworzą głównie trzeciorzędowe cechy płciowe (właściwości...
  Więcej strzałka
  Dziedziczenia
  Dziedziczenie - przekazywanie informacji genetycznej z pokolenia na pokolenie, odtwarzanie w procesach rozrodu i rozwoju osobniczego u organizmów potomnych cech przypominających...
  Więcej strzałka
  Dzienny udój kontrolny
  Dzienny udój kontrolny - dzienna ilość uzyskanego mleka w dniu kontroli użytkowości mlecznej samic, głównie krów które są użytkowane w kierunku...
  Więcej strzałka