Menu

Słownik wiedzy rolniczej

Słownik wiedzy rolniczej

 • Ad libitum
  Ad libitum, żywienie do woli - rodzaj żywienia polegający na umożliwieniu zwierzętom zjadania dowolnej ilości paszy, przy jej stałym, niczym...
  Więcej strzałka
  Analiza weendeńska
  Analiza weendeńska (analiza podstawowa) - chemiczna analiza składników pokarmowych w paszy, według której wydziela się pięć frakcji: wodę, białko ogólne,...
  Więcej strzałka
  Antagonizm cech
  Antagonizm cech - to skutek negatywnej zależność pomiędzy dwoma lub więcej cechami, np. pomiędzy przyrostami dziennymi, a procentową zawartością tkanki...
  Więcej strzałka
  Antybiotyki
  Antybiotyki - to substancje pochodzenia drobnoustrojowego, wytwarzane przez niektóre bakterie, pleśnie, porosty i grzyby lub też otrzymane syntetycznie, posiadające zdolność...
  Więcej strzałka
  Antygen
  Antygen - ciało obce lub częściej substancja białkowa, która wywołuje proces tworzenia się przeciwciał (antyciał). Antygeny mogą być pochodzenia zewnętrznego...
  Więcej strzałka
  Apetyt
  Apetyt, łaknienie - popęd ukierunkowujący aktywność organizmu żywego do jedzenia, wywołany uczuciem głodu na skutek obniżenia zawartości glukozy we krwi...
  Więcej strzałka
  Aukcja zwierząt
  Aukcja zwierząt - publiczna sprzedaż zwierząt hodowlanych zainteresowanym kupcom na drodze licytacji w systemie zwyżkowym (tzw. aukcja angielska), która polega...
  Więcej strzałka
  Awitaminozy
  Awitaminozy - grupa schorzeń wywołanych brakiem lub częściej długotrwałym niedoborem jednej lub zestawu witamin w organizmie. Powoduje różnorodne problemy związane...
  Więcej strzałka
  Azot niebiałkowy (NPN)
  Azot niebiałkowy (NPN) – Non Protein Nitrogen, azot pochodzący ze związków niebiałkowych, który wskutek oznaczania białka na podstawie zawartości azotu...
  Więcej strzałka
 • Bakterie
  Bakterie - jednokomórkowe organizmy roślinne odgrywają decydującą rolę w krążeniu materii w przyrodzie. Stanowią grupę mikroorganizmów o bardzo zróżnicowanych cechach....
  Więcej strzałka
  Balast paszowy
  Balast paszowy - pozbawiona wartości odżywczej część substancji organicznych paszy, która nie ulega strawieniu a powoduje uczucie sytości u zwierzęcia....
  Więcej strzałka
  BCS
  BCS – Body Condition Scoring, punktowa ocena kondycji zwierząt, mająca duże znaczenie w ocenie stopnia ich odżywienia, najczęściej w skali od...
  Więcej strzałka
  Behawior zwierząt
  Behawior zwierząt - zachowanie się zwierząt
  Więcej strzałka
  Białka
  Białka - wielocząsteczkowe związki organiczne, w skład których wchodzą pierwiastki: węgiel, wodór, tlen i azot, czasem też siarka i fosfor....
  Więcej strzałka
  Białka właściwe
  Białka właściwe, białka proste, proteiny - grupa białek składających się wyłącznie z aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi.
  Więcej strzałka
  Białka złożone
  Białka złożone, proteidy - grupa białek zawierających aminokwasy, jak również składnik niebiałkowy (niepeptydowy), np. jony metalu.
  Więcej strzałka
  Białko ogólne
  Białko ogólne, białko surowe - całkowita ilość wszystkich azotowych składników pokarmowych, tj. białka właściwego, białka złożonego i związków azotowych niebiałkowych (NPN),...
  Więcej strzałka
  Białko zwierzęce
  Białko zwierzęce - rodzaj białka, pochodzi z produktów zwierzęcych, w paszach występuje w postaci mleka, serwatki, mączek mięsne, rybne, z krwi...
  Więcej strzałka
  Bilans paszowy
  Bilans paszowy - dwustronne zestawienie przychodów i rozchodów pasz w określonym czasie (w miesiącu, kwartale, roku) sporządzany dla określonej jednostki organizacyjnej,...
  Więcej strzałka
  Brakowanie zwierząt
  Brakowanie zwierząt - usuwanie ze stada zwierząt nie spełniających wymagań stawianych przez hodowcę. Najczęściej przyczyną brakowania są wady budowy, niska produkcyjność,...
  Więcej strzałka
 • Cecha pokrojowa
  Cecha pokrojowa, cecha morfologiczna - składająca się na ogólny wygląd zewnętrzny danego osobnika (eksterier). Rozróżnia się cechy mierzalnie i niemierzalnie. Do...
  Więcej strzałka
  Celuloza
  Celuloza - organiczny związek chemiczny z grupy cukrowców, występujących przede wszystkim w zdrewniałych częściach roślin jako składnik włókna surowego. Rozkład, trawienie...
  Więcej strzałka
  Chody konia
  Chody konia - sposoby poruszania się konia, naturalne lub wyuczone. Rozróżnia się 3 naturalne chody konia: stęp, kłus i galop....
  Więcej strzałka
  Chów
  Chów - zespół zabiegów człowieka polegających na racjonalnym utrzymaniu zwierząt gospodarskich, mający na celu wykorzystanie potencjalnych możliwości genetycznych i cech użytkowych...
  Więcej strzałka
  Ciąża
  Ciąża - u samic ssaków to okres i całokształt przemian (głównie pod wpływem zmian hormonalnych) występujących w organizmie matki od momentu zapłodnienia...
  Więcej strzałka
  Cykl płciowy
  Cykl płciowy - określone zmiany w układzie rozrodczym samicy powstające pod wpływem działania hormonów płciowych (na jajnikach, w macicy, na zewnętrznych...
  Więcej strzałka
  Cykl rujowy
  Cykl rujowy - cykliczne zmiany zachowań rozrodczych samic zwierząt, związane często z sezonowymi zmianami środowiska, pod wpływem działania hormonów i...
  Więcej strzałka
  Czepiec
  Czepiec - jedna z 3 bezgruczołowych komór żołądka przeżuwaczy, w której odbywa się mieszanie treści pokarmowej. Na błonie śluzowej ścian czepca...
  Więcej strzałka
  Czystorasowe zwierzęta
  Czystorasowe zwierzę - zwierzę pochodzące co najmniej od dwóch pokoleń przodków wpisanych do księgi danej rasy, które spełnia wymagania wpisu do...
  Więcej strzałka
 • Dawka pokarmowa
  Dawka pokarmowa - zestaw pasz przeznaczony dla jednego zwierzęcia lub grupy zwierząt na jeden dzień. Możliwe jest określenie dawki pokarmowej w...
  Więcej strzałka
  Defekacja
  Defekacja, wypróżnienie - czynność fizjologiczna, zachodząca na skutek skurczów mięśni odbytnicy wspomaganych skurczami przepony i mięśni brzucha, przy równoczesnym rozluźnieniu zwieraczy...
  Więcej strzałka
  Dezynfekcja
  Dezynfekcja, odkażenie - postępowanie mające na celu zapobieganie występowaniu lub zniszczeniu zarazków chorobotwórczych i pasożytów, jak i ich form przetrwalnikowych w pomieszczeniach, na...
  Więcej strzałka
  DJP
  DJP (duża jednostka produkcyjna) - żywieniowa sztuka przeliczeniowa inwentarza żywego. Według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg.
  Więcej strzałka
  Dobór genetyczny
  Dobór genetyczny, selekcja genetyczna - pierwszy, wstępny etap pracy hodowlanej polegający na przemyślanym doborze osobników o pożądanym genotypie do kojarzeń (najczęściej...
  Więcej strzałka
  Dobór handlowy
  Dobór hodowlany - etap pracy hodowlanej następujący po selekcji (po doborze genetycznym). Dobór par do rozpłodu na podstawie ich cech indywidualnych....
  Więcej strzałka
  Dobrostan zwierząt
  Dobrostan zwierząt - zapewnienie zwierzętom podstawowych, optymalnych dla danego gatunku, warunków bytowania. Należy zapewnić prawidłowe rozwiązania techniczne pomieszczeń i stanowisk (przestrzeń...
  Więcej strzałka
  Dodatki paszowe
  Dodatki paszowe - substancje stosowane w żywieniu zwierząt jako uzupełnianie podstawowych składników pokarmowych, witamin i związków mineralnych. Dodatki paszowe wpływają na...
  Więcej strzałka
  Dojrzałość fizyczna
  Dojrzałość fizyczna - wiek, w którym ustaje wzrost i rozwój tkanki kostnej (szkieletu) u zwierzęcia. Wynosi on różnie, w zależności od gatunku,...
  Więcej strzałka
  Dojrzałość hodowlana
  Dojrzałość hodowlana, dojrzałość rozpłodowa - stopień rozwoju organizmu zwierzęcia, po osiągnięciu, którego jest możliwe użycie w rozrodzie, bez negatywnych skutków dla...
  Więcej strzałka
  Dojrzałość płciowa
  Dojrzałość płciowa - wiek zwierzęcia, w którym organizm osiąga zdolność do rozmnażania się. U samca występuje spermatogeneza, u samicy oogeneza. Procesy...
  Więcej strzałka
  Dymorfizm płciowy
  Dymorfizm płciowy - fenotypowe, zauważalne zróżnicowanie samca i samicy jednego gatunku dojrzałych płciowo. Dymorfizm płciowy tworzą głównie trzeciorzędowe cechy płciowe (właściwości...
  Więcej strzałka
  Dziedziczenia
  Dziedziczenie - przekazywanie informacji genetycznej z pokolenia na pokolenie, odtwarzanie w procesach rozrodu i rozwoju osobniczego u organizmów potomnych cech przypominających...
  Więcej strzałka
  Dzienny udój kontrolny
  Dzienny udój kontrolny - dzienna ilość uzyskanego mleka w dniu kontroli użytkowości mlecznej samic, głównie krów które są użytkowane w kierunku...
  Więcej strzałka
 • Ejakulat
  Ejakulat - porcja spermy wyrzucana podczas ejakulacji przez samca, podczas jednego aktu płciowego, zawierająca plazmę nasienia (osocze) i plemniki. Objętość ejakulatu...
  Więcej strzałka
  Enzymy
  Enzymy (biokatalizatory, fermenty, zaczyny) - substancje białkowe wytwarzane przez każdy organizm zwierzęcia czy człowieka, których zadaniem jest stymulowanie, nadawanie tempa i...
  Więcej strzałka
 • Fazy laktacji
  Fazy laktacji - laktacja jest to okres czasu trwający u krów mlecznych od porodu do zasuszenia. W celu uproszczenia wyliczeń i...
  Więcej strzałka
  Fenotyp
  Fenotyp - zespół cech morfologicznych organizmu, jak i właściwości fizjologicznych, dających się zaobserwować, a które składają się na wygląd zwierzęcia. Mogą...
  Więcej strzałka
 • Gen
  Gen (Johannsen, 1909) - podstawowa jednostka materiału genetycznego – dziedziczności, zlokalizowanego w chromosomach, decydująca o przekazywaniu potomstwu poszczególnych cech organizmu. Odcinek...
  Więcej strzałka
  Genetyczny potencjał stad
  Genetyczny potencjał stad - możliwości produkcyjne stada danego gatunku w optymalnych warunkach bytowania, które są determinowane genotypami zwierząt z danego stada.
  Więcej strzałka
  Genetyka
  Genetyka - nauka zajmująca się badaniem zmienności i dziedziczności cech organizmów żywych. Zapoczątkowana przez G.J. Mendla (1822-1884), autora znaczącego dzieła wydanego...
  Więcej strzałka
  Genotyp
  Genotyp - zespół wszystkich genów organizmu zlokalizowanych w chromosomach osobnika. Pod wpływem działania czynników środowiska wewnętrznego i zewnętrznego na genotyp uzyskuje...
  Więcej strzałka
  Geny letalne
  Geny letalne, geny śmiercionośne - geny o zmienionej strukturze budowy w wyniku mutacji, pojawiają się przed osiągnięciem osobnika zdolności rozrodczej. Zazwyczaj...
  Więcej strzałka
  Głód
  Głód - stan organizmu charakteryzujący się całkowitym albo częściowym pozbawienie organizmu pokarmu lub niedoboru pewnych składników pokarmowych. Całkowity brak pokarmów wywołuje...
  Więcej strzałka
  GMO
  Genetycznie zmodyfikowany organizm (GMO) - rośliny lub zwierzęta zawierające w swych komórkach włączony do genomu gen obcego gatunku. Rośliny poddane modyfikacji...
  Więcej strzałka
  Gruda ziemniaczana
  Gruda ziemniaczana - choroba bydła powodująca zmiany zapalne skóry na tylnych nogach, w okolicy stawów skokowych i pęcin. Występuje w wyniku skarmiania...
  Więcej strzałka
 • Heterozja
  Heterozja, wybujałość mieszańców - zjawisko występujące najwyraźniej w pierwszym pokoleniu mieszańców. Przejawia się zwiększoną żywnością i odpornością mieszańców na warunki środowiska oraz...
  Więcej strzałka
  Hodowla zachowawcza
  Hodowla zachowawcza - świadome działania zmierzające do zachowania zanikających ras pierwotnych, w celu utrzymania populacji genowej tych ras (ochrona zabiegów genowych)....
  Więcej strzałka
  Hodowla zwierząt
  Hodowla zwierząt - dziedzina zootechniki, nauka obejmująca całokształt prac związanych z genetycznym doskonaleniem stad (populacji za pomocą kontroli użytkowości, oceny wartości...
  Więcej strzałka
  Hormony
  Hormony - substancje organiczne produkowane przez gruczoły wydzielania wewnętrznego (dokrewne) i przenoszone przez krew do narządów i tkanek docelowych, gdzie regulują...
  Więcej strzałka
  HP
  HP - High Production, technologia produkcji pasz przez Sano, w której stosuje się nowe, lepsze receptury wielu produktów powodujące dalszy wzrost wydajności...
  Więcej strzałka
 • INRA
  INRA - system żywienia przeżuwaczy opracowany w Instytut National de la Recherche Agronomigue we Francji - skrót francuskiej nazwy INRA (Narodowy...
  Więcej strzałka
  Inseminacja
  Inseminacja - sztuczne unasienianie, polegające na zapładnianiu zwierząt hodowlanych przez wprowadzanie do dróg rodnych uprzednio pobranego nasienia od samca. Dzięki inseminacji...
  Więcej strzałka
  Inżynieria genetyczna
  Inżynieria genetyczna - technika w genetyce polegająca na świadomym, z góry określonym dokonywaniu zmian w informacji genetycznej w postaci rekombinowania DNA,...
  Więcej strzałka
 • Jady, toksyny
  Jady, toksyny - substancje trujące wytwarzane przez specjalne gruczoły jadowe niektórych zwierząt, np. pszczół, os, pająków, skorpionów, gadów, a także przez...
  Więcej strzałka
  Jałowość
  Jałowość - okresowa niezdolność samic do reprodukcji. Najczęściej jałowość powodują takie przyczyny bezpośrednie jak schorzenia układu rozrodczego, czy zaburzenia w wytwarzaniu...
  Więcej strzałka
  Jednostka energertyczna
  Jednostka energetyczna - wartość energetyczna paszy, może być podawana w różnych jednostkach. W systemie DLG: MJ NEL – netto energia laktacji...
  Więcej strzałka
  Jednostka pokarmowa
  Jednostka pokarmowa - miernik wartości energetycznej (pokarmowej) pasz pozwalający przeliczać, jaką ilością danej paszy można zastąpić inną - bez straty dla...
  Więcej strzałka
  Jełczenie tłuszczu
  Jełczenie tłuszczu - rozkład tłuszczu na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol podczas jego długiego przechowywania. Jełczenie zachodzi pod wpływem działania tlenu,...
  Więcej strzałka
 • Kaloria
  Kaloria - jednostka ilości ciepła, określająca ilość ciepła potrzebnego na podgrzanie 1 g chemicznie czystej wody, pod ciśnieniem 1 atmosfery, o...
  Więcej strzałka
  Kanibalizm
  Kanibalizm - zjadanie lub okaleczanie osobników tego samego gatunku. Powszechnie spotykane wśród owadów, ryb i ptaków (z wyjątkiem ptaków wodnych), rzadziej...
  Więcej strzałka
  Kąpiel poudojowa strzyków
  Kąpiel poudojowa strzyków (dipping poudojowy) - dezynfekcja strzyków w postaci kąpieli. Powinna być wykonywana każdorazowo, natychmiast po wykonywaniu po doju, gdyż...
  Więcej strzałka
  Karma
  Karma - produkty zwierzęce, roślinne lub mineralne wykorzystywane jako pokarm dla zwierząt domowych (patrz też pasza).
  Więcej strzałka
  Kazeina
  Kazeina - główny składnik białkowy mleka, występujący w postaci fosfoproteiny. Posiada wszystkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierzęcego i człowieka wyższe...
  Więcej strzałka
  Ketoza
  Ketoza - najczęściej występująca choroba przemiany materii u krów. Ketoza powstaje wskutek ujemnego bilansu energetycznego mającego najczęściej miejsce w pierwszych tygodniach...
  Więcej strzałka
  Kod genetyczny
  Kod genetyczny - zapis informacji genetycznej zawarty w kwasie nukleinowym (DNA lub RNA), wyrażający się sekwencją nukleotydów zgodną z kolejnością aminokwasów...
  Więcej strzałka
  Kojarzenie krewniacze
  Kojarzenie krewniacze, hodowla wsobna, inbredowanie - metoda hodowlana polegająca na kojarzeniu zwierząt spokrewnionych przez jednego lub kilku wspólnych przodków. Na celu...
  Więcej strzałka
  Kojarzenie losowe
  Kojarzenie losowe, panmiksja - swobodne, dowolne, przypadkowe kojarzenie zwierząt danej populacji, nie oparte na żadnych kryteriach doboru osobników do rozpłodu.
  Więcej strzałka
  Kojarzenie wolne
  Kojarzenie wolne, kojarzenie niekrewniacze - kojarzenie osobników nie spokrewnionych ze sobą do 5 pokolenia przodków; osobniki kojarzące się mają mniejszy stopień...
  Więcej strzałka
  Komórka jajowa
  Komórka jajowa, gameta żeńska - żeńska komórka rozrodcza. Komórka jajowa ssaków wyższych otoczona jest wieńcem promienistym i otoczką przejrzystą ....
  Więcej strzałka
  Komórki somatyczne
  Komórki somatyczne - wszystkie komórki organizmu za wyjątkiem komórek płciowych. W mleczarstwie poziom komórek somatycznych w mleku (są w mleku zawsze,...
  Więcej strzałka
  Kondycja
  Kondycja - aktualny stan fizjologiczny zwierzęcia podlegający działaniom czynników środowiska życia, oceniany pod kątem jego przydatności użytkowej. Wpływa na niego żywienie,...
  Więcej strzałka
  Kontrola użyteczności nieśnej
  Kontrola użyteczności nieśnej - ustala się ją u drobiu użytkowanego w kierunku nieśnym. U kur kontroli podlega: wczesność dojrzewania (wiek kury...
  Więcej strzałka
  Kontrola użytkowności
  Kontrola użytkowości - ustalenie wydajności zwierząt w celu uzyskania podstaw do oceny wartości hodowlanej, racjonalnej klasyfikacji, selekcji oraz normowania pasz. Jest...
  Więcej strzałka
  Kontrola użytkowności mięsnej
  Kontrola użytkowości mięsnej - sprawdzenie zdolności do szybkiego wzrostu tkanek mięśniowych i tłuszczowych. Podlegają jej wyłącznie zwierzęta użytkowane w kierunku mięsnym....
  Więcej strzałka
  Kontrola użytkowności mlecznej
  Kontrola użytkowości mięsnej - sprawdzenie zdolności do szybkiego wzrostu tkanek mięśniowych i tłuszczowych. Podlegają jej wyłącznie zwierzęta użytkowane w kierunku mięsnym....
  Więcej strzałka
  Kontrola użytkowności wełnistej
  Kontrola użytkowości wełnistej - ocena ilości i jakości uzyskiwanej wełny. U maciorek oceniana jest wydajność wełny z kontrolowanej strzyży jagnięcej. Przeprowadza się...
  Więcej strzałka
  Krycie
  Krycie - najskuteczniejsza i najczęściej stosowana metod rozmnażania zwierząt. Polega na kopulacji wybranych osobników - partnerów płciowych. Skutkiem krycia jest naturalne...
  Więcej strzałka
  Krycie haremowe
  Krycie haremowe - użytkowanie rozpłodowe jednego samca w danej grupie samic zwanej haremem. Osobniki wybiera się zgodnie z kryteriami doboru par...
  Więcej strzałka
  Krycie wolne
  Krycie wolne - dopuszczanie w celu rozrodu, stawki samców do stada samic w sezonie kopulacyjnym. Najbardziej prymitywny sposób rozmnażania zwierząt, stosowanym...
  Więcej strzałka
  Krycie z ręki
  Krycie z ręki - metoda kontrolowanej formy rozrodu. Samiec jest doprowadzany do stanowiska, na którym oczekuje na pokrycie samica będąca w...
  Więcej strzałka
  Kryterium wyboru zwierząt do hodowli
  Kryteria wyboru zwierząt do hodowli - występuje szereg kryteriów branych pod uwagę podczas wybierania lub zakupu zwierząt do stada hodowlanego. Do...
  Więcej strzałka
  Krzywa laktacji
  Krzywa laktacji - graficzne przedstawienie przebiegu laktacji. Jest to stosunek dziennych wydajności mleka (oś Y) w poszczególnych dniach laktacji (oś X)....
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie
  Krzyżowanie, hybrydyzacja - kojarzenie osobników reprezentujących dwie różne rasy w celu osiągnięcia korzystniejszych cech hodowlanych lub użytkowych. W zootechnice stosuje się...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie międzygatunkowe
  Krzyżowanie międzygatunkowe, bastarydacja - kojarzenie osobników należących do różnych, pokrewnych gatunków. Celem takiego krzyżowania jest uzyskanie mieszańców bastardów cechujących się dużą...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie międzyliniowe
  Krzyżowanie międzyliniowe - kojarzenie osobników pochodzących z dwóch różnych linii hodowlanych. Ma na celu uzyskanie heterozji i poprawę cech użytkowych.
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie przemienne
  Krzyżowanie przemienne - kojarzenie osobników dwóch ras szlachetnych na przemian, w celu utrzymania efektu heterozji. Najbardziej efektywne jest, gdy osobniki wybrane...
  Więcej strzałka
  krzyżowanie rotacyjne
  Krzyżowanie rotacyjne - rodzaj krzyżowania przemiennego dwóch lub więcej niespokrewnionych ras. Najczęściej występuje krzyżowanie rotacyjne dwu- lub trzyrasowe. Uzyskaną samice mieszańce...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie twórcze
  Krzyżowanie twórcze - metoda hodowlana stosowana w celu stworzenia nowej rasy zwierząt. Rozróżniamy krzyżowanie twórcze proste, gdy do wyhodowania nowej rasy...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie wsteczne
  Krzyżowanie wsteczne - łączenie mieszańców z osobnikami rodzicielskimi, w wyniku którego pojawia się tzw. pokolenie wsteczne (B1). Metodę tą stosuje się...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie wypierające
  Krzyżowanie wypierające - systematyczne, wielokrotne krzyżowanie potomstwa z jedną z form rodzicielskich, mające na celu wyparcie większości cech jednego z rodziców....
  Więcej strzałka
 • Laktacja
  Laktacja - okres wydzielania mleka przez gruczoły mleczne przez samice ssaków po porodzie. W zależności od gatunku rasy i typu jego...
  Więcej strzałka
  laktoza
  Laktoza, cukier mlekowy, laktobioza - dwucukier zbudowany z glukozy i galaktozy. Występuje w mleku ssaków (w mleku krów i kóz jest...
  Więcej strzałka
  Leukocyty
  Leukocyty, białe ciałka krwi, krwinki białe - bezbarwne, jądrzaste komórki znajdujące się we krwi i w limfie, jak również poza układem...
  Więcej strzałka
  Leukoza, białaczka
  Leukoza, białaczka - ciężka choroba nowotworowa układu krwiotwórczego. Występują znaczące zmiany ilościowe i jakościowe leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych.
  Więcej strzałka
  Liczba komórek somatycznych
  Liczba komórek somatycznych - parametr klasyfikacji mleka surowego. Obejmuje: komórki pochodzące z nabłonka wyścielającego pęcherzyki, przewody i zatoki mleczne wymienia oraz...
  Więcej strzałka
  Linia hodowlana
  Linia hodowlana - jest jednostką zootechniczną, którą tworzy grupa zwierząt mających wspólne pochodzenie, przez co charakteryzują się większym podobieństwem genetycznym i...
  Więcej strzałka
  Lizawość
  Lizawość - choroba występująca u zwierząt (najczęściej u krów wysoko wydajnych lub w zaawansowanej ciąży). Przejawia się skłonnością zwierząt do lizania...
  Więcej strzałka
 • Makroelementy
  Makroelementy - makroskładniki, pierwiastki chemiczne występujące w organizmach w większych ilościach (do kilki % suchej masy), niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu...
  Więcej strzałka
  Mastitis, zapalenie wymienia
  Mastitis, zapalenie wymienia - przewlekły stan zapalny gruczołu mlekowego wywołany działaniem drobnoustrojów, najczęściej paciorkowcem bezmleczności. Występuje postać kliniczna (ostra i przewlekła)...
  Więcej strzałka
  Materiały paszowe
  Materiały paszowe - materiały przeznaczone bezpośrednio do żywienia zwierząt (przetworzone lub nieprzetworzone) albo pośrednio do sporządzania mieszanek paszowych (często zawierających również...
  Więcej strzałka
  Metamorfoza
  Metamorfoza, przemiana - w zoologii oznacza przeobrażenie, czyli złożony, hormonalny proces, któremu ulegają zwierzęta niektórych gatunków w trakcie swojego rozwoju. Zmiany...
  Więcej strzałka
  Metan
  Metan, gaz błotny, gaz kopalny - organiczny związek chemiczny; bezbarwny i bezwonny gaz, który zmieszany z powietrzem łatwo wybucha. Powstaje w...
  Więcej strzałka
  Mięsny typ użytkowania bydła
  Mięsny typ użytkowy bydła - zwierzęta szybko dojrzewające i szybko rosnące. Cechujące się zdolnością uzyskiwania dużych przyrostów w okresie opasu oraz...
  Więcej strzałka
  Mięsny typ użytkowania kur
  Mięsny typ użytkowy kur, ciężki typ użytkowy kur - są to mieszańce międzyrasowe o masywnej budowie (masa ciała kur ok. 3,5...
  Więcej strzałka
  Mięsny typ użytkowania owiec
  Mięsny typ użytkowy owiec - zwierzęta o konstytucji limfatycznej, mające wysokie wymagania paszowe (żyzne pastwiska lub pasze), wczesno dojrzewające, krótkonożne, beczkowate,...
  Więcej strzałka
  Mięsny typ użytkowy świń
  Mięsny typ użytkowy świń - zwierzęta należące do tego typu charakteryzują się szybkim wzrostem i późną dojrzałością płciową (dojrzałość fizyczna jest...
  Więcej strzałka
  Mieszanka paszowa dietetyczna
  Mieszanka paszowa dietetyczna - specjalna mieszankę paszową, wytwarzana w celu zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych. Różni się od powszechnie stosowanych mieszanek paszowych...
  Więcej strzałka
  Mieszanka paszowa pełnoporcjowa
  Mieszanka paszowa pełnoporcjowa - mieszanka paszowa przeznaczona do bezpośredniego skarmiania zwierząt, której skład jest optymalny do zaspokojenia dziennych potrzeb żywieniowych zwierząt...
  Więcej strzałka
  Mieszanka paszowa uzupełniająca
  Mieszanka paszowa uzupełniająca - mieszanka paszowa charakteryzująca się wysoką zawartością wybranych składników pokamowych. Nie zaspokaja pełnych potrzeb żywieniowych zwierzęcia w określonym...
  Więcej strzałka
  Mieszanki mineralne
  Mieszanki mineralne - zestaw soli mineralnych zawierający konieczne do życia zwierzęcia makro- i mikroelementy, wzbogacany najczęściej witaminami. Skład ilościowy i jakościowy...
  Więcej strzałka
  Mieszanki mineralno-witaminowe
  Mieszanki mineralno-witaminowe, premiksy - wyselekcjonowany zestaw uzupełniających minerałów i witamin o szerokim zastosowaniu w produkcji mieszanek i koncentratów paszowych. Mieszanki mineralno-witaminowe...
  Więcej strzałka
  Mieszanki paszowe 
  Mieszanki paszowe - mieszaniny materiałów paszowych zawierające dodatki paszowe lub pramiksy albo niezawierające tych dodatków lub premiksów, przeznaczone do stosowania w...
  Więcej strzałka
  Mieszanki treściwe
  Mieszanki treściwe - charakteryzują się wysoką koncentracją składników pokarmowych. Dzieli się je na roślinne i zwierzęce. Specjalistyczne wytwórnie przygotowują je według...
  Więcej strzałka
  Mieszanki witaminowe
  Mieszanki witaminowe - najczęściej jednoskładnikowe mieszanki zawierające pojedyncze witaminy, lub wieloskładnikowe, zawierające cały kompleks witamin.
  Więcej strzałka
  Mikroelementy, pierwiastki śladowe
  Mikroelementy, pierwiastki śladowe - pierwiastki chemiczne, występujące w organizmie (również w paszy) w znikomych ilościach. Należą do nich: żelazo, miedź, cynk,...
  Więcej strzałka
  Mineralne składniki paszy
  Mineralne składniki paszy - są to nieorganiczne makro- mikroelementy znajdujące się w paszy, które nie są nośnikiem energii. Są konieczne w...
  Więcej strzałka
  Minimum białkowe
  Minimum białkowe - najmniejsza ilość białka w paszy niezbędna do zachowania równowagi azotowej organizmu. Wielkość minimum białkowego zależy od cech osobniczych...
  Więcej strzałka
  Minimum cukrowe
  Minimum cukrowe - jest to taka ilość cukru w roślinach, która umożliwi odfermentowanie takiej ilości kwasu mlekowego w trakcie zakiszania, że...
  Więcej strzałka
  Miot
  Miot - potomstwo ssaków wielorodnych, urodzonych z jednej ciąży samicy. Miot jest wynikiem ciąży mnogiej. Przeciętna liczebność u niektórych gatunków zwierząt:...
  Więcej strzałka
  Mleczność
  Mleczność - wydajność mleczna samic zwierząt gospodarskich o użytkowości mlecznej (bydło, owce, kozy). Cecha ilościowa związana z płcią. Na mleczność ma...
  Więcej strzałka
  Mleczny typ użytkowania bydła
  Mleczny typ użytkowy bydła - budowa tych zwierząt jest sucha, kanciasta, z wystającymi zewnętrznymi guzami biodrowymi i kulszowymi. Ich sylwetka oglądana...
  Więcej strzałka
  Mocznik
  Mocznik - organiczny związek chemiczny, produkt końcowy przemiany białkowej i związków azotowych. Jest wydalany z moczem, a w niewielkich ilościach również...
  Więcej strzałka
  Mykoplazma
  Mykoplazma - choroba układu oddechowego świń wywołana przez drobnoustroje Mycoplasma hyopneumoniae powodujące mykoplazmowe zapalenie płuc i zespół chorobowy układu oddechowego. Występuje w fermach...
  Więcej strzałka
 • Niedobór mineralny
  Niedobór mineralny - zespół objawów chorób wywołanych niewystarczającą ilością składników mineralnych, albo ich niewłaściwym wzajemnym stosunku w organizmie, co powoduje naruszenie...
  Więcej strzałka
  Niedojady, niewyjady
  Niedojady, niewyjady - resztki paszy pozostające na pastwisku lub w korycie. W przypadku zdrowych krów prawidłowa ich ilość to około 3-4%...
  Więcej strzałka
  Nieśność
  Nieśność - zdolność samic drobiu do znoszenia jaj. Ilościowa cecha związaną z płcią. Prócz cech indywidualnych na nieśność wpływa także: gatunek,...
  Więcej strzałka
  Nieśny lekki typ użytkowania kur
  Nieśny lekki typ użytkowy kur - kury należące do tego typu charakteryzują się sylwetką zbliżoną do trójkąta, harmonijną i lekką budowa...
  Więcej strzałka
  Nieśny średnio ciężki typ użytkowania kur
  Nieśny średnio-ciężki typ użytkowy kur, ogólnoużytkowy typ kur - połączenie u kur cech nieśności i mięsności. Skrzyżowano rasy lekkie typu nieśnego...
  Więcej strzałka
  Norma żywieniowa
  Norma żywieniowa - w zootechnice to dobowe zapotrzebowanie zwierzęcia na podstawowe składniki pokarmowe i energię (białko ogólne strawne, suchą masę oraz...
  Więcej strzałka
 • Objawy rui
  Objawy rui - całokształt zmian zewnętrznych i wewnętrznych towarzyszących fazie cyklu płciowego zwanej rują. Wyróżniamy wczesne objawy rui w okresie przedrujowym...
  Więcej strzałka
  Ocena pokroju
  Ocena pokroju, ocena eksterieru - charakterystyka pokroju zwierzęcia na podstawie wyglądu zewnętrznego (kształt ciała, wielkość, proporcje części ciała, wymiary ciała lub...
  Więcej strzałka
  Odporność
  Odporność - suma wszystkich mechanizmów organizmu biorąca udział w czynnej i biernej jego ochronie przed działaniem patogenów (drobnoustroje chorobotwórcze). Wyróżniamy odporność...
  Więcej strzałka
  Odstęp pokoleń
  Odstęp pokoleń, odstęp między pokoleniami - odstęp czasu między pokoleniem czystych linii, a pokoleniem mieszańców; średni wiek rodziców w chwili wydania...
  Więcej strzałka
  Odwapnienie
  Odwapnienie - zaburzenie w gospodarce wapniowej organizmu, patologiczne zmniejszenie zawartości soli wapniowo-fosforanowych lub niewłaściwy stosunek ilości wapnia i fosforu, oraz...
  Więcej strzałka
  Okres użytkowania zwierząt
  Okres użytkowania zwierząt - okres czasu od rozpoczęcia użytkowania osobnika w stadzie do momentu jego wybrakowania lub śmierci. Przyjmuje się, że...
  Więcej strzałka
  Oksytocyna
  Oksytocyna - cykliczny hormon peptydowy, wydzielany przez tylny płat przysadki mózgowej. Stosowany do wywołania akcji porodowej, ma zastosowanie również w fazie...
  Więcej strzałka
  Owulacja
  Owulacja, jajeczkowanie - moment uwolnienia dojrzałej komórki jajowej w wyniku pęknięcia znajdującego się na jajniku pęcherzyka Graafa, w wyniku którego komórka...
  Więcej strzałka
 • Pastwisko
  Pastwisko - rodzaj użytków zielonych o bardzo zwartej i gęstej darni. Na pastwiskach rosną najczęściej rośliny wieloletnie, odporne na przygryzanie i...
  Więcej strzałka
  Pasza
  Pasza – produkty pochodzenia roślinnego (rośliny paszowe), zwierzęcego oraz mineralnego, a także substancje otrzymywane w wyniku przemian chemicznych (mocznik) lub biologicznych...
  Więcej strzałka
  Pasze lecznicze
  Pasza lecznicza - mieszanina jednego lub kilku dopuszczonych do obrotu, zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, premiksów leczniczych z jedną lub z...
  Więcej strzałka
  Pasze objętościowe
  Pasze objętościowe - to pasze, które w 1 kg suchej masy mają mniej niż 4,1 MJ energii netto (EN) i więcej...
  Więcej strzałka
  PFHB i PM
  Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - utworzona przez hodowców w 1995 roku. Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną posiadającą...
  Więcej strzałka
  Plemnik
  Plemnik - męska gameta, płciowa komórka rozrodcza, mająca zdolność do aktywnego ruchu. U zwierząt powstają w jądrze, podczas procesu spermatogenezy. Plemnik...
  Więcej strzałka
  Plenność
  Plenność - u zwierząt jest to miara rozrodczości, wyrażana liczbą sztuk potomstwa urodzonego przez samicę z jednej ciąży, w roku lub...
  Więcej strzałka
  Płodność
  Płodność - zdolność zwierząt do rozmnażania się. W przypadku samców jest to zdolność do wytwarzaniem plemników zdolnych do zapłodnienia komórki jajowej,...
  Więcej strzałka
  Pogłowie
  Pogłowie - ogół zwierząt, najczęściej jednego gatunku, rasy, czasami też płci lub wieku, występujących na określonym obszarze i w danym czasie....
  Więcej strzałka
  Pokrewieństwo
  Pokrewieństwo, podobieństwo genetyczne między krewnymi - określona liczba takich samych genów w genotypach osobników spokrewnionych (krewnych), którzy pochodzą od wspólnego przodka...
  Więcej strzałka
  Pokrój, eksterier
  Pokrój, eksterier - całokształt dostrzegalnych cech morfologicznych zwierzęcia, czyli zewnętrzna budowa ciała, zgodna z wzorcami rasy. Na pokrój wpływa w znaczącym...
  Więcej strzałka
  Populacja
  Populacja - zbiór osobników jednego gatunku, żyjących równocześnie w jednym środowisku i czasie, mogących się kojarzyć między sobą zdolnych do wydawania...
  Więcej strzałka
  Porażenie poporodowe
  Porażenie poporodowe - bezgorączkowe schorzenia mogące pojawiać się 1-3 dni po porodzie, występujące najczęściej u krów po 3-8 wycieleniu, o wysokiej...
  Więcej strzałka
  Potomstwo
  Potomstwo - organizmy posiadające część materiału genetycznego od swych rodziców. Mogą wywodzić się od tej samej samicy i tego samego samca...
  Więcej strzałka
  Powtarzalność
  Powtarzalność - podobieństwo między wartościami cechy osobnika otrzymanego w kolejnych cyklach produkcyjnych, np. wydajność mleka w pierwszych i w kolejnych laktacjach,...
  Więcej strzałka
  Preliminarz pasz
  Preliminarz pasz - jest to harmonogram zapotrzebowania na pasze dla poszczególnych grup zwierząt w gospodarstwie przy uwzględnieniu ich liczby i rodzaju...
  Więcej strzałka
  Premiksy
  Premiksy, Mieszanki mineralno-witaminowe - wyselekcjonowany zestaw uzupełniających minerałów i witamin o szerokim zastosowaniu w produkcji mieszanek i koncentratów paszowych. Mieszanki mineralno-witaminowe...
  Więcej strzałka
  Preparaty mlekozastępcze
  Preparaty mlekozastępcze - preparaty zbliżone składem do mleka matki i je zastępujące, przeznaczone dla młodych ssaków określonego gatunku w okresie odchowu....
  Więcej strzałka
  Probiotyki
  Probiotyki - (z j. greckiego: pro bios = dla życia) produkty zawierające żywe lub martwe mikroorganizmy oraz dostarczane przez nie substancje,...
  Więcej strzałka
  Produkty uboczne
  Produkty uboczne - produkty wytworzone jako pozostałość przy produkcji w przemyśle rolno-spożywczym. Specyficzna budowa anatomiczna przewodu pokarmowego przeżuwaczy powoduje, że produkty...
  Więcej strzałka
  Profilaktyka
  Profilaktyka - wszelka działalność mająca na celu zapobieganie chorobą, uzależnieniom, wypadkom ludzi lub zwierząt poprzez likwidację przyczyn ich powstania, jak i...
  Więcej strzałka
  Przebijanie żwacza, trokarowanie
  Przebijanie żwacza, trokarowanie - metoda stosowana przy silnych wzdęciach żołądka u przeżuwaczy. Wzdęcie następuje najczęściej od zjedzenia dużych ilości silnie fermentujących...
  Więcej strzałka
  Przeciwciała, antyciała, immunoglobuliny
  Przeciwciała, antyciała, immunoglobuliny - substancje białkowe znajdujące się w surowicy krwi, a powstające w organizmie w reakcji na działanie obcych ciał...
  Więcej strzałka
  Przemiana materii, metabolizm
  Przemiana materii, metabolizm - całokształt złożonego proces biochemicznego zachodzącego w komórkach organizmu żywego, związany ściśle z przemianą energii, stanowiący podstawę wszelkich...
  Więcej strzałka
  Przetłuszczenie
  Przetłuszczenie - to odkładanie sie tłuszczu tkankowego w postaci złogu między mięśniami lub ich grupą w sposób niepożądany. Czasami jest to...
  Więcej strzałka
  Przyrost 
  Przyrost - w zootechnice to pojęcie, którym określa sie tempo przybierania masy ciała i jej wymiarów. Rozróżnia się przyrost bezwzględny (wyrażany...
  Więcej strzałka
  Przyrost dzienny
  Przyrosty dzienne – przyrost masy ciała w ciągu dnia wyrażane zazwyczaj w g.
  Więcej strzałka
  Przyrost dzienny względny
  Przyrost dzienny względny - iloczyn przyrostu dobowego masy ciała zwierzęcia do jego średniej masy ciała określonej wcześniej - wyrażany w procentach....
  Więcej strzałka
  PZH i P TCh „POLSUS”
  Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" - organizacja samorządowa, założona w 1958 roku. Obecnie zrzesza 19 związków wojewódzkich. Obejmuje...
  Więcej strzałka
 • Rasa
  Rasa - grupa osobników należących do jednego gatunku, o wspólnych cechach umożliwiających ich odróżnienie od innych osobników tego gatunku, odznaczających się...
  Więcej strzałka
  Remont stada
  Remont stada - wprowadzenie do stada podstawowego nowych zwierząt obu płci ( najczęściej młodych) na miejsce zwierząt usuniętych (wybrakowanych) z tego...
  Więcej strzałka
  Reprodukcja stada
  Reprodukcja stada - odnowienie stada poprzez odtworzenie liczebności stada podstawowego lub ewentualnie jego powiększenie w wyniku rozrodu zwierząt z tego stada.
  Więcej strzałka
  Rozpłód zwierząt
  Rozpłód zwierząt - rozród zwierząt hodowlanych lub produkcyjnych zgodnie z kryteriami doboru par osobników do rozpłodu, w celu przeprowadzenia remontu stada,...
  Więcej strzałka
  Rozród
  Rozród, rozmnażanie, reprodukcja - podstawowa właściwość organizmów żywych, polegająca na wytwarzaniu nowych osobników danego gatunku, w celu przedłużenia jego istnienia. Wyróżniamy...
  Więcej strzałka
  Rozwój organizmu
  Rozwój organizmu - ontogeneza, czyli zespół przemian morfologicznych i czynnościowych, zachodzących od momentu zapłodnienia komórki jajowej do osiągnięcia dojrzałości fizycznej...
  Więcej strzałka
  Ruja
  Ruja - jedna z faz cyklu płciowego u samic ssaków, w której występuje owulacja. Cechuje się wzmożonym popędem płciowym. Częstość występowania...
  Więcej strzałka
 • Salmoneloza, paratyfus
  Salmoneloza, paratyfus - grupa chorób zakaźnych układu pokarmowego o ostrym przebiegu występujących u ludzi i zwierząt wywoływana przez różne gatunki bakterii...
  Więcej strzałka
  Selekcja
  Selekcja - to wybór zwierząt do rozmnażania, który powoduje zmianę genów populacji. Wyróżniamy selekcję sztuczną i naturalną.
  Więcej strzałka
  Separowana gnojowica
  Separowana gnojowica - materiał do ścielenia legowiska zwierząt gospodarskich powstały w wyniku filtrowania gnojowicy. Powstają dwie frakcje płynna i stała. Frakcja...
  Więcej strzałka
  Siara, kolostrum, młodziwo
  Siara, kolostrum, młodziwo - gęsta wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków produkowanych na kilka dni przed i kilka dni po porodzie. Pierwszy...
  Więcej strzałka
  Siarkowodór
  Siarkowodór - lotny związek chemiczny nieorganiczny o wzorze H2S będący połączeniem siarki i wodoru. Powstaje jako produkt gnicia substancji bogatych w...
  Więcej strzałka
  Skrobia, krochmal 
  Skrobia, krochmal - organiczny związek chemiczny, węglowodan (polisacharyd) zbudowany z wielu reszt cukru prostego (glukozy). Jest produktem fotosyntezy i podstawowym materiałem...
  Więcej strzałka
 • Ślepota kurza, ślepota zmierzchowa
  Ślepota kurza, ślepota zmierzchowa - upośledzenie wzroku występujące u ludzi i u zwierząt (drobiu, bydła, koni, świń i krów) polegające na...
  Więcej strzałka
 • Soki trawienne
  Soki trawienne - swoiste płyny wytwarzane przez komórki lub gruczoły  wydzielnicze przewodu pokarmowego. Zawierają różne enzymy niezbędne do chemicznego rokładu (trawienia)...
  Więcej strzałka
  Stado
  Stado - grupa osobników najczęściej tego samego gatunku lub rasy, zdolna do rozmnażania, występująca na wspólnym terytorium, zhierarchizowana.
  Więcej strzałka
  Stado hodowlane
  Stado hodowlane, stado reprodukcyjne - grupa zwierząt hodowlanych jednej rasy, których potomstwo przeznaczone jest do doskonalenia populacji zwierząt tej rasy, stanowiące...
  Więcej strzałka
  Stado zarodowe
  Stado zarodowe - stado zwierząt jednej rasy, w skład którego wchodzą zwierzęta zarodowe, mające na celu produkcję osobników o pożądanych cechach....
  Więcej strzałka
  Strawność paszy 
  Strawność paszy - zjedzona pasza ulega w wyniku trawienia rozkładowi na związki proste, które następnie ulegają wchłonięciu do organizmu. Część paszy,...
  Więcej strzałka
  Stres
  Stres - stan fizjologicznego napięcia organizmu wywołany działaniem bodźca tzw. stresora. Stresorem mogą być silne bodźce bólowe (fizyczne), środowiskowe (np. wysoka...
  Więcej strzałka
  Substancje antyżywieniowe
  Substancje antyżywieniowe - substancje niepożądane występujące w paszach, które obniżają efekty produkcyjne. Negatywnie wpływają na pobieranie paszy (zmniejszenie pobierania), obniżają współczynniki...
  Więcej strzałka
  Sucha masa
  Sucha masa - pozostałość produktu, np. paszy, otrzymana w skutek wysuszeniu próbki (usunięcia wody) w skutek różnorakich procesów technologicznych, fizycznych i...
  Więcej strzałka
  Superowolucja
  Superowolucja - sztuczne prowokowanie hormonalne w celu wywołania owulacji mnogiej samic gatunków. Biotechnika stosowana najczęściej w celu uzyskania materiału biologicznego do...
  Więcej strzałka
  Susz z zielonek
  Susz z zielonek - wartościowa pasza objętościowa (zdarza się, że jest zaliczana do pasz treściwych) powstała z pociętych i wysuszonych...
  Więcej strzałka
  Synchronizacja rui 
  Synchronizacja rui - biotechnika hormonalna polegająca na jednoczesnym wywołaniu rui u wybranej grupy samic. Stosowana jest w fermach przemysłowych, ponieważ usprawnia...
  Więcej strzałka
  Sztuczne unasienianie, inseminacja
  Sztuczne unasienianie, inseminacja - metoda kontrolowanego rozrodu zwierząt gospodarskich, polegająca na wprowadzeniu do dróg rodnych samicy pobranego wcześniej od samca nasienia,...
  Więcej strzałka
 • Tempo wzrostu
  Tempo wzrostu - szybkość wzrostu zwierzęcia w określonym czasie. T.w. jest obliczane dla różnych cech pokrojowych mierzalnych, najczęściej dla masy ciała...
  Więcej strzałka
  Tężyczka 
  Tężyczka - zespół objawów chorobowych towarzyszących różnym schorzeniom wywoływanym zaburzeniami w gospodarce mineralnej organizmu ludzkiego lub zwierzęcego, objawiający się najczęściej napadami...
  Więcej strzałka
  Tłuszcz surowy
  Tłuszcz surowy - grupa substancji pokarmowych paszy, który podczas analizie weendeńskiej (standardowej) wyodrębnia się przez ekstrakcję eterem etylowym, a ta frakcja...
  Więcej strzałka
  Tłuszczowce, lipidy
  Tłuszczowce, lipidy - naturalne związki organiczne, nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych (eter etylowy, eter naftowy, chloroform, benzen, aceton...
  Więcej strzałka
  TMR
  TMR - z ang. total mixed ration; racjonalny system żywienia krów o wysokim potencjale produkcyjnym (wysoka wydajność mleczna). Polega na...
  Więcej strzałka
  Trawienie
  Trawienie - złożony proces fizyczny i chemiczny przebiegający w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt (wyjątkowo u roślin mięsożernych). Podczas trawienia następuje...
  Więcej strzałka
  Tusza 
  Tusza - mięso zwierzęcia ubitego po wstępnej obróbce poubojowej, bez zawartości jamy brzusznej i piersiowej oraz narządów płciowych. Rozróżnia się tusze...
  Więcej strzałka
  Typ użytkowy
  Typ użytkowy - zespół cech pokrojowych i fizjologicznych zwierzęcia, które kwalifikują je do określonych celów i warunkują jego użytkowość. Typ użytkowy...
  Więcej strzałka
 • Umaszczenie bydła
  Umaszczenie bydła - umaszczenie u bydła nie ma dużego znaczenia. Możemy jedna wyróżnić umaszczenie jednolite i niejednolite. Do umaszczenia jednolitego zaliczamy:...
  Więcej strzałka
  Umaszczenie koni
  Umaszczenie koni - kolor okrywy włosowej pokrywającej ciało konia, wraz z barwą grzywy i ogona. Jest uwarunkowane genetycznie. U koni jest...
  Więcej strzałka
  Umaszczenie, maść
  Umaszczenie, maść - uwarunkowane genetycznie ubarwienie okrywy włosowej ssaków, ich skóry i tworów rogowych. Jest cechą jakościową uwarunkowaną odkładaniem się barwnika....
  Więcej strzałka
  Unasiennianie
  Unasiennianie - wprowadzanie nasienia w formie ejakulatu lub dawki inseminacyjnej do dróg rodnych samicy. Wyróżniamy unasiennianie podczas krycia naturalnego i unasiennianie...
  Więcej strzałka
  Użytkowanie zwierząt
  Użytkowanie zwierząt - pozyskiwanie różnych korzyści od zwierząt, użytkowanie ich cech (wartości użytkowych) głównie dla celów ekonomicznych. Do zwierząt użytkowych należą...
  Więcej strzałka
 • Wartość rzeźna
  Wartość rzeźna - określa jakość i ilość uzyskiwanego mięsa od danego zwierzęcia. Na wartość rzeźną wpływa wiele parametrów, m.in. masa tuszy,...
  Więcej strzałka
 • Zdolność opasowa
  Zdolność opasowa, zdolność tuczna - jest to przydatność danego zwierzęcia do jego mięsnego kierunku użytkowania. Ocenia się ją na podstawie...
  Więcej strzałka
  Zootechnika
  Zootechnika - jedna z dyscyplin rolniczych; nauka o hodowli i chowie zwierząt oraz o sposobie ich użytkowania. Oparta jest na...
  Więcej strzałka
  Zwierzę
  Zwierzę - wielokomórkowy organizm cudzożywny należący do kręgowców lub bezkręgowców.
  Więcej strzałka
  Zwierzęta domowe 
  Zwierzęta domowe - zwierzęta udomowione, trzymane przez człowieka dla jego przyjemności lub towarzystwa (nie dla cech użytkowych), przystosowane do warunków życia...
  Więcej strzałka
  Zwierzęta gospodarskie 
  Zwierzęta gospodarskie - wszystkie gatunki zwierząt udomowionych chowane i hodowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej....
  Więcej strzałka
  Zwierzęta hodowlane
  Zwierzęta hodowlane, zwierzęta reprodukcyjne - zwierzęta udomowione, gospodarskie, o dużej wartości hodowlanej i użytkowej. Hodowane jako źródło żywności (mleko, mięsko,...
  Więcej strzałka
  Zwierzęta użytkowe
  Zwierzęta użytkowe - zwierzęta chowane i hodowane dla osiągnięcia różnych korzyści i dla użytkowania ich cech (wartości użytkowych) głównie dla celów...
  Więcej strzałka
  Zwierzęta zarodowe
  Zwierzęta zarodowe - osobniki hodowlane o najwyższej wartości hodowlanej i użytkowej, wykorzystywane do rozrodu. Posiadające prawidłową budowę i doskonałym pokroju zgodnie...
  Więcej strzałka