Menu

  • Heterozja

    Heterozja, wybujałość mieszańców - zjawisko występujące najwyraźniej w pierwszym pokoleniu mieszańców. Przejawia się zwiększoną żywnością i odpornością mieszańców na warunki środowiska oraz wzrostem niektórych cech produkcyjnych w porównaniu z poziomem tych samych cech u rodziców. Dotyczy głównie cech związanych z rozrodem i szybkością rozwoju osobniczego, jak i większej odporności na choroby i zdolności przystosowawczych do niekorzystnych warunków środowiskowych. Niestety, heterozja nie jest zjawiskiem dziedzicznym i w następnych pokoleniach zanika.

    Zobacz także