Menu

 • Krzyżowanie wypierające

  Krzyżowanie wypierające - systematyczne, wielokrotne krzyżowanie potomstwa z jedną z form rodzicielskich, mające na celu wyparcie większości cech jednego z rodziców. Jest ono prowadzone zwykle do uzyskania 5-7 pokolenia mieszańców i najczęściej w hodowli odpornościowej.

  Zobacz także
  Kaloria
  Kaloria - jednostka ilości ciepła, określająca ilość ciepła potrzebnego na podgrzanie 1 g chemicznie czystej wody, pod ciśnieniem 1 atmosfery, o...
  Więcej strzałka
  Kanibalizm
  Kanibalizm - zjadanie lub okaleczanie osobników tego samego gatunku. Powszechnie spotykane wśród owadów, ryb i ptaków (z wyjątkiem ptaków wodnych), rzadziej...
  Więcej strzałka
  Kąpiel poudojowa strzyków
  Kąpiel poudojowa strzyków (dipping poudojowy) - dezynfekcja strzyków w postaci kąpieli. Powinna być wykonywana każdorazowo, natychmiast po wykonywaniu po doju, gdyż...
  Więcej strzałka
  Karma
  Karma - produkty zwierzęce, roślinne lub mineralne wykorzystywane jako pokarm dla zwierząt domowych (patrz też pasza).
  Więcej strzałka
  Kazeina
  Kazeina - główny składnik białkowy mleka, występujący w postaci fosfoproteiny. Posiada wszystkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierzęcego i człowieka wyższe...
  Więcej strzałka
  Ketoza
  Ketoza - najczęściej występująca choroba przemiany materii u krów. Ketoza powstaje wskutek ujemnego bilansu energetycznego mającego najczęściej miejsce w pierwszych tygodniach...
  Więcej strzałka
  Kod genetyczny
  Kod genetyczny - zapis informacji genetycznej zawarty w kwasie nukleinowym (DNA lub RNA), wyrażający się sekwencją nukleotydów zgodną z kolejnością aminokwasów...
  Więcej strzałka
  Kojarzenie krewniacze
  Kojarzenie krewniacze, hodowla wsobna, inbredowanie - metoda hodowlana polegająca na kojarzeniu zwierząt spokrewnionych przez jednego lub kilku wspólnych przodków. Na celu...
  Więcej strzałka
  Kojarzenie losowe
  Kojarzenie losowe, panmiksja - swobodne, dowolne, przypadkowe kojarzenie zwierząt danej populacji, nie oparte na żadnych kryteriach doboru osobników do rozpłodu.
  Więcej strzałka
  Kojarzenie wolne
  Kojarzenie wolne, kojarzenie niekrewniacze - kojarzenie osobników nie spokrewnionych ze sobą do 5 pokolenia przodków; osobniki kojarzące się mają mniejszy stopień...
  Więcej strzałka
  Komórka jajowa
  Komórka jajowa, gameta żeńska - żeńska komórka rozrodcza. Komórka jajowa ssaków wyższych otoczona jest wieńcem promienistym i otoczką przejrzystą ....
  Więcej strzałka
  Komórki somatyczne
  Komórki somatyczne - wszystkie komórki organizmu za wyjątkiem komórek płciowych. W mleczarstwie poziom komórek somatycznych w mleku (są w mleku zawsze,...
  Więcej strzałka
  Kondycja
  Kondycja - aktualny stan fizjologiczny zwierzęcia podlegający działaniom czynników środowiska życia, oceniany pod kątem jego przydatności użytkowej. Wpływa na niego żywienie,...
  Więcej strzałka
  Kontrola użyteczności nieśnej
  Kontrola użyteczności nieśnej - ustala się ją u drobiu użytkowanego w kierunku nieśnym. U kur kontroli podlega: wczesność dojrzewania (wiek kury...
  Więcej strzałka
  Kontrola użytkowności
  Kontrola użytkowości - ustalenie wydajności zwierząt w celu uzyskania podstaw do oceny wartości hodowlanej, racjonalnej klasyfikacji, selekcji oraz normowania pasz. Jest...
  Więcej strzałka
  Kontrola użytkowności mięsnej
  Kontrola użytkowości mięsnej - sprawdzenie zdolności do szybkiego wzrostu tkanek mięśniowych i tłuszczowych. Podlegają jej wyłącznie zwierzęta użytkowane w kierunku mięsnym....
  Więcej strzałka
  Kontrola użytkowności mlecznej
  Kontrola użytkowości mięsnej - sprawdzenie zdolności do szybkiego wzrostu tkanek mięśniowych i tłuszczowych. Podlegają jej wyłącznie zwierzęta użytkowane w kierunku mięsnym....
  Więcej strzałka
  Kontrola użytkowności wełnistej
  Kontrola użytkowości wełnistej - ocena ilości i jakości uzyskiwanej wełny. U maciorek oceniana jest wydajność wełny z kontrolowanej strzyży jagnięcej. Przeprowadza się...
  Więcej strzałka
  Krycie
  Krycie - najskuteczniejsza i najczęściej stosowana metod rozmnażania zwierząt. Polega na kopulacji wybranych osobników - partnerów płciowych. Skutkiem krycia jest naturalne...
  Więcej strzałka
  Krycie haremowe
  Krycie haremowe - użytkowanie rozpłodowe jednego samca w danej grupie samic zwanej haremem. Osobniki wybiera się zgodnie z kryteriami doboru par...
  Więcej strzałka
  Krycie wolne
  Krycie wolne - dopuszczanie w celu rozrodu, stawki samców do stada samic w sezonie kopulacyjnym. Najbardziej prymitywny sposób rozmnażania zwierząt, stosowanym...
  Więcej strzałka
  Krycie z ręki
  Krycie z ręki - metoda kontrolowanej formy rozrodu. Samiec jest doprowadzany do stanowiska, na którym oczekuje na pokrycie samica będąca w...
  Więcej strzałka
  Kryterium wyboru zwierząt do hodowli
  Kryteria wyboru zwierząt do hodowli - występuje szereg kryteriów branych pod uwagę podczas wybierania lub zakupu zwierząt do stada hodowlanego. Do...
  Więcej strzałka
  Krzywa laktacji
  Krzywa laktacji - graficzne przedstawienie przebiegu laktacji. Jest to stosunek dziennych wydajności mleka (oś Y) w poszczególnych dniach laktacji (oś X)....
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie
  Krzyżowanie, hybrydyzacja - kojarzenie osobników reprezentujących dwie różne rasy w celu osiągnięcia korzystniejszych cech hodowlanych lub użytkowych. W zootechnice stosuje się...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie międzygatunkowe
  Krzyżowanie międzygatunkowe, bastarydacja - kojarzenie osobników należących do różnych, pokrewnych gatunków. Celem takiego krzyżowania jest uzyskanie mieszańców bastardów cechujących się dużą...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie międzyliniowe
  Krzyżowanie międzyliniowe - kojarzenie osobników pochodzących z dwóch różnych linii hodowlanych. Ma na celu uzyskanie heterozji i poprawę cech użytkowych.
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie przemienne
  Krzyżowanie przemienne - kojarzenie osobników dwóch ras szlachetnych na przemian, w celu utrzymania efektu heterozji. Najbardziej efektywne jest, gdy osobniki wybrane...
  Więcej strzałka
  krzyżowanie rotacyjne
  Krzyżowanie rotacyjne - rodzaj krzyżowania przemiennego dwóch lub więcej niespokrewnionych ras. Najczęściej występuje krzyżowanie rotacyjne dwu- lub trzyrasowe. Uzyskaną samice mieszańce...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie twórcze
  Krzyżowanie twórcze - metoda hodowlana stosowana w celu stworzenia nowej rasy zwierząt. Rozróżniamy krzyżowanie twórcze proste, gdy do wyhodowania nowej rasy...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie wsteczne
  Krzyżowanie wsteczne - łączenie mieszańców z osobnikami rodzicielskimi, w wyniku którego pojawia się tzw. pokolenie wsteczne (B1). Metodę tą stosuje się...
  Więcej strzałka