Menu

 • krzyżowanie rotacyjne

  Krzyżowanie rotacyjne - rodzaj krzyżowania przemiennego dwóch lub więcej niespokrewnionych ras. Najczęściej występuje krzyżowanie rotacyjne dwu- lub trzyrasowe. Uzyskaną samice mieszańce jednej rasy kryje się samcem innej rasy. Samice mieszańce następnych pokoleń są kryte kolejno samcami reprezentującymi rasy wyjściowe, tworząc cykl zamknięty. Mieszańce, mające różny udział genów trzech ras, z reguły wykazują wyższy efekt heterozji niż mieszańce pochodzące z krzyżowania przemiennego dwurasowego. W pokoleniu F2 efekt heterozyjności będzie niższy, niż w F1, ale od pokolenia F3 znowu wzrośnie i utrzyma się na wysokim poziomie w kolejnych pokoleniach zwierząt krzyżówkowych.

  Zobacz także
  Kaloria
  Kaloria - jednostka ilości ciepła, określająca ilość ciepła potrzebnego na podgrzanie 1 g chemicznie czystej wody, pod ciśnieniem 1 atmosfery, o...
  Więcej strzałka
  Kanibalizm
  Kanibalizm - zjadanie lub okaleczanie osobników tego samego gatunku. Powszechnie spotykane wśród owadów, ryb i ptaków (z wyjątkiem ptaków wodnych), rzadziej...
  Więcej strzałka
  Kąpiel poudojowa strzyków
  Kąpiel poudojowa strzyków (dipping poudojowy) - dezynfekcja strzyków w postaci kąpieli. Powinna być wykonywana każdorazowo, natychmiast po wykonywaniu po doju, gdyż...
  Więcej strzałka
  Karma
  Karma - produkty zwierzęce, roślinne lub mineralne wykorzystywane jako pokarm dla zwierząt domowych (patrz też pasza).
  Więcej strzałka
  Kazeina
  Kazeina - główny składnik białkowy mleka, występujący w postaci fosfoproteiny. Posiada wszystkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierzęcego i człowieka wyższe...
  Więcej strzałka
  Ketoza
  Ketoza - najczęściej występująca choroba przemiany materii u krów. Ketoza powstaje wskutek ujemnego bilansu energetycznego mającego najczęściej miejsce w pierwszych tygodniach...
  Więcej strzałka
  Kod genetyczny
  Kod genetyczny - zapis informacji genetycznej zawarty w kwasie nukleinowym (DNA lub RNA), wyrażający się sekwencją nukleotydów zgodną z kolejnością aminokwasów...
  Więcej strzałka
  Kojarzenie krewniacze
  Kojarzenie krewniacze, hodowla wsobna, inbredowanie - metoda hodowlana polegająca na kojarzeniu zwierząt spokrewnionych przez jednego lub kilku wspólnych przodków. Na celu...
  Więcej strzałka
  Kojarzenie losowe
  Kojarzenie losowe, panmiksja - swobodne, dowolne, przypadkowe kojarzenie zwierząt danej populacji, nie oparte na żadnych kryteriach doboru osobników do rozpłodu.
  Więcej strzałka
  Kojarzenie wolne
  Kojarzenie wolne, kojarzenie niekrewniacze - kojarzenie osobników nie spokrewnionych ze sobą do 5 pokolenia przodków; osobniki kojarzące się mają mniejszy stopień...
  Więcej strzałka
  Komórka jajowa
  Komórka jajowa, gameta żeńska - żeńska komórka rozrodcza. Komórka jajowa ssaków wyższych otoczona jest wieńcem promienistym i otoczką przejrzystą ....
  Więcej strzałka
  Komórki somatyczne
  Komórki somatyczne - wszystkie komórki organizmu za wyjątkiem komórek płciowych. W mleczarstwie poziom komórek somatycznych w mleku (są w mleku zawsze,...
  Więcej strzałka
  Kondycja
  Kondycja - aktualny stan fizjologiczny zwierzęcia podlegający działaniom czynników środowiska życia, oceniany pod kątem jego przydatności użytkowej. Wpływa na niego żywienie,...
  Więcej strzałka
  Kontrola użyteczności nieśnej
  Kontrola użyteczności nieśnej - ustala się ją u drobiu użytkowanego w kierunku nieśnym. U kur kontroli podlega: wczesność dojrzewania (wiek kury...
  Więcej strzałka
  Kontrola użytkowności
  Kontrola użytkowości - ustalenie wydajności zwierząt w celu uzyskania podstaw do oceny wartości hodowlanej, racjonalnej klasyfikacji, selekcji oraz normowania pasz. Jest...
  Więcej strzałka
  Kontrola użytkowności mięsnej
  Kontrola użytkowości mięsnej - sprawdzenie zdolności do szybkiego wzrostu tkanek mięśniowych i tłuszczowych. Podlegają jej wyłącznie zwierzęta użytkowane w kierunku mięsnym....
  Więcej strzałka
  Kontrola użytkowności mlecznej
  Kontrola użytkowości mięsnej - sprawdzenie zdolności do szybkiego wzrostu tkanek mięśniowych i tłuszczowych. Podlegają jej wyłącznie zwierzęta użytkowane w kierunku mięsnym....
  Więcej strzałka
  Kontrola użytkowności wełnistej
  Kontrola użytkowości wełnistej - ocena ilości i jakości uzyskiwanej wełny. U maciorek oceniana jest wydajność wełny z kontrolowanej strzyży jagnięcej. Przeprowadza się...
  Więcej strzałka
  Krycie
  Krycie - najskuteczniejsza i najczęściej stosowana metod rozmnażania zwierząt. Polega na kopulacji wybranych osobników - partnerów płciowych. Skutkiem krycia jest naturalne...
  Więcej strzałka
  Krycie haremowe
  Krycie haremowe - użytkowanie rozpłodowe jednego samca w danej grupie samic zwanej haremem. Osobniki wybiera się zgodnie z kryteriami doboru par...
  Więcej strzałka
  Krycie wolne
  Krycie wolne - dopuszczanie w celu rozrodu, stawki samców do stada samic w sezonie kopulacyjnym. Najbardziej prymitywny sposób rozmnażania zwierząt, stosowanym...
  Więcej strzałka
  Krycie z ręki
  Krycie z ręki - metoda kontrolowanej formy rozrodu. Samiec jest doprowadzany do stanowiska, na którym oczekuje na pokrycie samica będąca w...
  Więcej strzałka
  Kryterium wyboru zwierząt do hodowli
  Kryteria wyboru zwierząt do hodowli - występuje szereg kryteriów branych pod uwagę podczas wybierania lub zakupu zwierząt do stada hodowlanego. Do...
  Więcej strzałka
  Krzywa laktacji
  Krzywa laktacji - graficzne przedstawienie przebiegu laktacji. Jest to stosunek dziennych wydajności mleka (oś Y) w poszczególnych dniach laktacji (oś X)....
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie
  Krzyżowanie, hybrydyzacja - kojarzenie osobników reprezentujących dwie różne rasy w celu osiągnięcia korzystniejszych cech hodowlanych lub użytkowych. W zootechnice stosuje się...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie międzygatunkowe
  Krzyżowanie międzygatunkowe, bastarydacja - kojarzenie osobników należących do różnych, pokrewnych gatunków. Celem takiego krzyżowania jest uzyskanie mieszańców bastardów cechujących się dużą...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie międzyliniowe
  Krzyżowanie międzyliniowe - kojarzenie osobników pochodzących z dwóch różnych linii hodowlanych. Ma na celu uzyskanie heterozji i poprawę cech użytkowych.
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie przemienne
  Krzyżowanie przemienne - kojarzenie osobników dwóch ras szlachetnych na przemian, w celu utrzymania efektu heterozji. Najbardziej efektywne jest, gdy osobniki wybrane...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie twórcze
  Krzyżowanie twórcze - metoda hodowlana stosowana w celu stworzenia nowej rasy zwierząt. Rozróżniamy krzyżowanie twórcze proste, gdy do wyhodowania nowej rasy...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie wsteczne
  Krzyżowanie wsteczne - łączenie mieszańców z osobnikami rodzicielskimi, w wyniku którego pojawia się tzw. pokolenie wsteczne (B1). Metodę tą stosuje się...
  Więcej strzałka
  Krzyżowanie wypierające
  Krzyżowanie wypierające - systematyczne, wielokrotne krzyżowanie potomstwa z jedną z form rodzicielskich, mające na celu wyparcie większości cech jednego z rodziców....
  Więcej strzałka