Menu

 • Preparaty mlekozastępcze

  Preparaty mlekozastępcze - preparaty zbliżone składem do mleka matki i je zastępujące, przeznaczone dla młodych ssaków określonego gatunku w okresie odchowu. Białko mleka krowiego jest zastąpione innym źródłem białka np. preparatami sojowymi, a źródłem energii jest mieszanina tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Muszą także w pełni pokrywać zapotrzebowanie młodego organizmu zwierzęcia na składniki mineralne i witaminy, dlatego też surowce używane do ich produkcji muszą być najwyższej jakości.

  Zobacz także
  Pastwisko
  Pastwisko - rodzaj użytków zielonych o bardzo zwartej i gęstej darni. Na pastwiskach rosną najczęściej rośliny wieloletnie, odporne na przygryzanie i...
  Więcej strzałka
  Pasza
  Pasza – produkty pochodzenia roślinnego (rośliny paszowe), zwierzęcego oraz mineralnego, a także substancje otrzymywane w wyniku przemian chemicznych (mocznik) lub biologicznych...
  Więcej strzałka
  Pasze lecznicze
  Pasza lecznicza - mieszanina jednego lub kilku dopuszczonych do obrotu, zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, premiksów leczniczych z jedną lub z...
  Więcej strzałka
  Pasze objętościowe
  Pasze objętościowe - to pasze, które w 1 kg suchej masy mają mniej niż 4,1 MJ energii netto (EN) i więcej...
  Więcej strzałka
  PFHB i PM
  Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - utworzona przez hodowców w 1995 roku. Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną posiadającą...
  Więcej strzałka
  Plemnik
  Plemnik - męska gameta, płciowa komórka rozrodcza, mająca zdolność do aktywnego ruchu. U zwierząt powstają w jądrze, podczas procesu spermatogenezy. Plemnik...
  Więcej strzałka
  Plenność
  Plenność - u zwierząt jest to miara rozrodczości, wyrażana liczbą sztuk potomstwa urodzonego przez samicę z jednej ciąży, w roku lub...
  Więcej strzałka
  Płodność
  Płodność - zdolność zwierząt do rozmnażania się. W przypadku samców jest to zdolność do wytwarzaniem plemników zdolnych do zapłodnienia komórki jajowej,...
  Więcej strzałka
  Pogłowie
  Pogłowie - ogół zwierząt, najczęściej jednego gatunku, rasy, czasami też płci lub wieku, występujących na określonym obszarze i w danym czasie....
  Więcej strzałka
  Pokrewieństwo
  Pokrewieństwo, podobieństwo genetyczne między krewnymi - określona liczba takich samych genów w genotypach osobników spokrewnionych (krewnych), którzy pochodzą od wspólnego przodka...
  Więcej strzałka
  Pokrój, eksterier
  Pokrój, eksterier - całokształt dostrzegalnych cech morfologicznych zwierzęcia, czyli zewnętrzna budowa ciała, zgodna z wzorcami rasy. Na pokrój wpływa w znaczącym...
  Więcej strzałka
  Populacja
  Populacja - zbiór osobników jednego gatunku, żyjących równocześnie w jednym środowisku i czasie, mogących się kojarzyć między sobą zdolnych do wydawania...
  Więcej strzałka
  Porażenie poporodowe
  Porażenie poporodowe - bezgorączkowe schorzenia mogące pojawiać się 1-3 dni po porodzie, występujące najczęściej u krów po 3-8 wycieleniu, o wysokiej...
  Więcej strzałka
  Potomstwo
  Potomstwo - organizmy posiadające część materiału genetycznego od swych rodziców. Mogą wywodzić się od tej samej samicy i tego samego samca...
  Więcej strzałka
  Powtarzalność
  Powtarzalność - podobieństwo między wartościami cechy osobnika otrzymanego w kolejnych cyklach produkcyjnych, np. wydajność mleka w pierwszych i w kolejnych laktacjach,...
  Więcej strzałka
  Preliminarz pasz
  Preliminarz pasz - jest to harmonogram zapotrzebowania na pasze dla poszczególnych grup zwierząt w gospodarstwie przy uwzględnieniu ich liczby i rodzaju...
  Więcej strzałka
  Premiksy
  Premiksy, Mieszanki mineralno-witaminowe - wyselekcjonowany zestaw uzupełniających minerałów i witamin o szerokim zastosowaniu w produkcji mieszanek i koncentratów paszowych. Mieszanki mineralno-witaminowe...
  Więcej strzałka
  Probiotyki
  Probiotyki - (z j. greckiego: pro bios = dla życia) produkty zawierające żywe lub martwe mikroorganizmy oraz dostarczane przez nie substancje,...
  Więcej strzałka
  Produkty uboczne
  Produkty uboczne - produkty wytworzone jako pozostałość przy produkcji w przemyśle rolno-spożywczym. Specyficzna budowa anatomiczna przewodu pokarmowego przeżuwaczy powoduje, że produkty...
  Więcej strzałka
  Profilaktyka
  Profilaktyka - wszelka działalność mająca na celu zapobieganie chorobą, uzależnieniom, wypadkom ludzi lub zwierząt poprzez likwidację przyczyn ich powstania, jak i...
  Więcej strzałka
  Przebijanie żwacza, trokarowanie
  Przebijanie żwacza, trokarowanie - metoda stosowana przy silnych wzdęciach żołądka u przeżuwaczy. Wzdęcie następuje najczęściej od zjedzenia dużych ilości silnie fermentujących...
  Więcej strzałka
  Przeciwciała, antyciała, immunoglobuliny
  Przeciwciała, antyciała, immunoglobuliny - substancje białkowe znajdujące się w surowicy krwi, a powstające w organizmie w reakcji na działanie obcych ciał...
  Więcej strzałka
  Przemiana materii, metabolizm
  Przemiana materii, metabolizm - całokształt złożonego proces biochemicznego zachodzącego w komórkach organizmu żywego, związany ściśle z przemianą energii, stanowiący podstawę wszelkich...
  Więcej strzałka
  Przetłuszczenie
  Przetłuszczenie - to odkładanie sie tłuszczu tkankowego w postaci złogu między mięśniami lub ich grupą w sposób niepożądany. Czasami jest to...
  Więcej strzałka
  Przyrost 
  Przyrost - w zootechnice to pojęcie, którym określa sie tempo przybierania masy ciała i jej wymiarów. Rozróżnia się przyrost bezwzględny (wyrażany...
  Więcej strzałka
  Przyrost dzienny
  Przyrosty dzienne – przyrost masy ciała w ciągu dnia wyrażane zazwyczaj w g.
  Więcej strzałka
  Przyrost dzienny względny
  Przyrost dzienny względny - iloczyn przyrostu dobowego masy ciała zwierzęcia do jego średniej masy ciała określonej wcześniej - wyrażany w procentach....
  Więcej strzałka
  PZH i P TCh „POLSUS”
  Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" - organizacja samorządowa, założona w 1958 roku. Obecnie zrzesza 19 związków wojewódzkich. Obejmuje...
  Więcej strzałka