Menu

  • Genetyczny potencjał stad
    Genetyczny potencjał stad - możliwości produkcyjne stada danego gatunku w optymalnych warunkach bytowania, które są determinowane genotypami zwierząt z danego stada.
    Zobacz także